Ekonomi

İzinsiz kiralayana 100 bin TL ceza! Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının birinci bölümünü oluşturan ilk 16 madde kabul edildi. Kabul edilen unsurlara göre konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasının usul ve esasları belirlendi. Tek seferde 100 günü aşan dönemsel kiralamalar kapsam dışındadır.

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgelerinin alınması gerekecektir. Ayrıca turizm amaçlı kiralanan evin girişine Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket asılacak.

Bakanlık, izin belgelerini vermeye yetkili olacak ve bu yetkisini valilik aracılığıyla da kullanabilecek. Belge ve plaket fiyatları Bakanlıkça belirlenecek.

İzin belgesi başvurularında, bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle aldıkları kararın, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapılmasının uygun görüldüğünü belirten izin belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Birden fazla bağımsız bölüm içeren yapılardan oluşan konut sitelerinde, konutun yalnızca turizm amaçlı kiralandığı bina için bu fıkra hükümleri aranacak ve izin belgesinin bir örneği site yönetimine ibraz edilecektir.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda, binaların en fazla yüzde 25’i için kiraya verenin adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı binada kiralayan adına belge düzenlenmesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi aşması halinde başvuruda işyeri ve çalışma ruhsatı ibraz edilmesi, başvuruya konu binanın aşağıdakilerden oluşan konut sitelerinde bulunması halinde başvurulacaktır. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alacağı kararın ibraz edilmesi gerekecek. .

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiralayana ait olacaktır. Kiralayan dışında turizme ilişkin kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi halinde, bu kiralamalar Seyahat Acenteleri Kanunu ve Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre belgelendirilmiş A sınıfı seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilmektedir.

İzin belgesinin sahibi, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçılar tarafından başvurulmazsa, gerçek kişi ise, tüzel kişi ise tüzel kişiliği sona ererse izin belgesi geçersiz hale gelir. ancak kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

Kullanıcının, sahibinden kiraladığı evi kendi adına ve hesabına üçüncü kişilere kiralaması veya konut olarak kullanılmak amacıyla kiraladığı evi kendi adına kiralaması, başka amaçlarla kullanılması yasaktır. kendi adına ve hesabına turizm amaçlı üçüncü kişiler. kapsam dışında tutulacaktır.

Turizm kiralama izin belgesi düzenlenen konutlar hakkında Kimlik Beyanı Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İzin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğünün sorumlusu olarak kabul edilecektir. İzin sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen süre sonunda sona erecektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca hazırlanan yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetlerine izin verildiği, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmeti alanları, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, ulaşım, yemek ve alışveriş yerlerinin bulunduğu kararı yer alıyor. hizmetler, spor salonu, yüzme havuzu. Birden fazla bağımsız bölümün hizmet sunulabileceği, nitelikli konutlar için “izne konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar vermesi gerekir.”” Ve “Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binaların en fazla yüzde 25’i için aynı kiralayan adına izin belgesi düzenlenmesi” şartı aranmaksızın izin belgesi düzenlenebilecek.

Kaliteli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmeleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda izin belgesi konutu işleten firma adına düzenlenecektir.

İDARİ CEZA

İzinsiz kiralama faaliyetinde bulunanlar ve izin sahipleri hakkında da idari yaptırımlar belirleniyor. Buna göre, izinsiz olarak turizm amaçlı ev kiralayanlara, kiraladıkları her ev için 100 bin lira idari para cezası verilecek ve ruhsat alıp işletmeleri için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini izin almadan sürdürenlere 500 bin lira idari para cezası verilecek ve izin alıp faaliyetlerine devam etmeleri için 15 gün daha süre verilecek. İzin belgesi sahibinden turizm amaçlı konutu kendi adına ve hesabına üçüncü kişilere kiralayanlara sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Kendi adına ve hesabına turizm amaçlı ev kiralayıp, kendi adına mesken olarak kullanmak niyetiyle kiralayanlara ve aracılık edenlere sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. izinsiz olarak turizm amaçlı ev kiralanması.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan, elektronik ticarete ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin tanıtımına izin veren ve uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Bakanlık tarafından yapılmıştır. İhlalin gerçekleştiği yayına, bölüme, bölüme ilişkin içeriğin kaldırılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu kararın uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilecek. Ayrıca bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecek. Sulh ceza hakimliğinin verdiği karara, Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına göre itiraz edilebilir.

Turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini izinsiz sürdürenler ile kira sözleşmesi olmasına rağmen aynı evi ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde 4 defadan fazla kiralayanlara bir milyon lira idari para cezası verilecek her seferinde 100 günden fazla.

Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin 30 gün içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, kiraya verenin miras dışında bir hukuki süreçle değişmesi ve bu değişikliğin Bakanlığa bildirilmemesi halinde Tapuya tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgelerin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya kontrollerde bu belgenin ibraz edilmemesi halinde 50 bin lira idari para cezası verilecek. dayatılacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin konumunun, kalitesinin ve fiziki özelliklerinin yazı, reklam, poster, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla aldatıcı bir şekilde kullanıcıya tanıtılması veya vaat edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralanan evin, sözleşmede belirtilen süreden daha kısa bir süre için kullanıcıya teslim edilmemesi. Tahsis edilmesi halinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin, sözleşmeye uygun şekilde kullanıcıya teslim edilmemesi durumunda 100 bin lira idari para cezası, verilen 15 günlük süre içerisinde alınan ödemenin iade edilmemesi halinde ise 100 bin lira idari para cezası verilecek. 200 bin lira ceza kesilecek.

Turizm amaçlı kiralanan konutların girişine Bakanlıkça verilen plaketin asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre verilecek. Bu süre içerisinde plaketin asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan incelemede evin izin belgelerinin verilmesi için gerekli temel nitelikleri taşımadığının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası 100 bin lira olacak.

KULLANICILARIN HAKLARI SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR

Bazı durumlarda izin iptal edilecektir. Buna göre, izin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespiti, turizm amaçlı kiralanan konutun yeni kiraya vereninin belirtilen süre boyunca başvuruda bulunmaması halinde, verilecek 30 günlük süre içerisinde izin belgesinin verilmesi veya izin belgesi sahibinin değişmesinin uygun görülmesi halinde yükümlülükler yerine getirilmez. Turizm amaçlı kiralanan konutun getirilmemesi ve turizm amaçlı kiralanan konutun kamu düzenine, kamu güvenliğine ve genel ahlaka aykırı kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi halinde izin belgesi iptal edilir.

İzinleri iptal edilen konut kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Bakanlık, turizm amaçlı kiralamaları denetleme yetkisine sahip olacak, gerekirse denetim yetkisini valilik aracılığıyla kullanabilecek. Bakanlık, yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddüt ve eksikliklerin giderilmesine, uygulama yeknesaklığının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına, usul ve esasların belirlenmesine yetkili olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte turizm kiralama faaliyetinde bulunanların, ilgili konunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurmaları zorunlu olacak. İzin belgesi düzenleme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacaktır. Başvuruları kabul edilmeyenler faaliyet gösteremeyecek ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Bu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

KAYNAK: SABAH

habersapanca.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort